Järjestyssäännöt

Kuopion lukioiden järjestyssäännöt

Kou­lun jär­jes­tys­sään­tö­jen ta­voit­tee­na on 

Viih­tyi­sän ja myön­tei­sen ilma­pii­rin saa­vut­ta­mi­sek­si nou­da­tam­me myös hy­viä käy­tös­ta­po­ja. 

Koulualue ja -aika sekä muut koulunkäynnin olosuhteet

Kou­lu­a­lu­ee­seen kuu­lu­vik­si kat­so­taan kaik­ki kou­lu­ra­ken­nuk­set ja kou­lun piha sekä oppi­tun­tien ai­ka­na kou­lun toi­min­taan­sa käyt­tä­mät muut alu­eet. Kou­lu­a­jak­si kat­so­taan työ­suun­ni­tel­man mu­kai­nen työ­päi­vä. Kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vik­si ta­pah­tu­mik­si kat­so­taan kaik­ki kou­lun jär­jes­tä­mät ti­lai­suu­det kou­lu­ai­ka­na ja sen ulko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si oh­jel­mal­li­set ti­lai­suu­det, ker­hot, opin­to­ret­ket ja vie­rai­lut. 

Päivittäinen työskentely

Opis­ke­li­jan on tul­ta­va oppi­tun­neil­le ja mui­hin kou­lun ti­lai­suuk­siin hy­vis­sä ajoin. Myö­häs­ty­mi­ses­tä ja pois­sa­o­los­ta on teh­tä­vä sel­vi­tys ky­sei­sen tun­nin opet­ta­jal­le. 

Jos opet­ta­ja ei 10 mi­nuu­tin ku­lut­tua tun­nin al­ka­mi­ses­ta ole saa­pu­nut, on jon­kun opis­ke­li­jois­ta käy­tä­vä ot­ta­mas­sa sel­vää, voi­daan­ko tun­tia lain­kaan pi­tää. Jos kel­tään hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­ta ei saa­da tie­toa asi­as­ta, opis­ke­li­jat voi­vat pois­tua 20 mi­nuu­tin ku­lut­tua. 

Opis­ke­li­jan tu­lee anoa lupa kou­lus­ta pois­sa­o­loon (loma­mat­ka, edus­tus­pois­sa­olo, kisa­mat­ka, val­men­nus­lei­ri) 1-3 päi­vää ryh­män­oh­jaa­jal­ta, sitä pi­dem­män ajan pois­sa­o­loon reh­to­ril­ta. Lu­paa pois­sa­o­loon ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä koe­vii­kon ajal­le. 

Opis­ke­li­jan tu­lee anoa lupa kou­lus­ta pois­sa­o­loon (loma­mat­ka, edus­tus­pois­sa­olo, kisa­mat­ka, val­men­nus­lei­ri) 1-3 päi­vää ryh­män­oh­jaa­jal­ta, sitä pi­dem­män ajan pois­sa­o­loon reh­to­ril­ta. Lu­paa pois­sa­o­loon ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä koe­vii­kon ajal­le. 

Opis­ke­li­jan tai opis­ke­li­jan huol­ta­jan on sel­vi­tet­tä­vä pois­sa­olo Wil­mas­sa mah­dol­li­sim­man pian pois­sa­olon jäl­keen. 

Kou­lun omai­suut­ta on kä­si­tel­tä­vä huo­lel­li­ses­ti. Kou­lu­yh­tei­sön jä­sen on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan kou­lul­le ai­heut­ta­man­sa va­hin­gon. Sat­tu­nees­ta va­hin­gos­ta on vii­py­mät­tä il­moi­tet­ta­va opet­ta­jal­le tai reh­to­ril­le. Kou­lu­yh­tei­sön jä­sen­ten tu­lee edis­tää kou­lun siis­teyt­tä ja viih­ty­vyyt­tä. Opet­ta­ja vas­taa sii­tä, että luok­ka jää siis­tiin kun­toon oppi­tun­nin jäl­keen. 

Moot­to­ri­ajo­neu­vot ja pyö­rät py­sä­köi­dään niil­le osoi­te­tuil­le pai­koil­le. 

Tapa­tur­man sat­tu­es­sa on jo­kai­sen vel­vol­li­suus ryh­tyä tar­vit­ta­viin toi­miin ja asi­as­ta on il­moi­tet­ta­va hen­ki­lö­kun­nal­le. Myös omai­suu­teen koh­dis­tu­vis­ta va­hin­gois­ta on il­moi­tet­ta­va kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le. 

Al­ko­ho­lin, mui­den päih­tei­den ja huu­mei­den käyt­tö tai nii­den vai­ku­tuk­ses­sa ole­mi­nen kou­lus­sa tai kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa on kiel­let­ty. 

Tu­pa­koin­ti on kiel­let­ty kou­lun alu­eel­la ja kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa. 

Terä­a­sei­den ja rä­jäh­tei­den hal­lus­sa­pito kou­lus­sa tai kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ta­pah­tu­mis­sa on kiel­let­ty. 

Rangaistukset ja ojentaminen

Opis­ke­li­jaa, joka rik­koo jär­jes­tys­tä, har­joit­taa opin­nois­saan vilp­piä tai käyt­täy­tyy muu­ten epä­a­si­al­li­ses­ti, voi­daan ran­gais­ta LL 40 §:n mu­kai­ses­ti. 

Opis­ke­li­jal­le, joka häi­rit­see ope­tus­ta tai muu­ten rik­koo jär­jes­tys­tä tai me­net­te­lee vil­pil­li­ses­ti, voi­daan an­taa kir­jal­li­nen va­roi­tus. Jos rik­ko­mus on va­ka­va tai jos opis­ke­li­ja jat­kaa edel­lä tar­koi­tet­tua epä­a­si­al­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen saa­tu­aan, hä­net voi­daan erot­taa oppi­lai­tok­ses­ta mää­rä­a­jak­si, enin­tään yh­dek­si vuo­dek­si. Kir­jal­li­nen va­roi­tus ja mää­rä­ai­kai­nen erot­ta­mi­nen ovat ku­rin­pito­ran­gais­tuk­sia. 

Opis­ke­lua häi­rit­se­vä opis­ke­li­ja voi­daan mää­rä­tä pois­tu­maan jäl­jel­lä ole­van oppi­tun­nin ajak­si luok­ka­huo­nees­ta tai muus­ta ti­las­ta, jos­sa ope­tus­ta an­ne­taan, taik­ka oppi­lai­tok­sen jär­jes­tä­mäs­tä ti­lai­suu­des­ta. Opis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen voi­daan evä­tä enin­tään jäl­jel­lä ole­van työ­päi­vän ajak­si. 

Opis­ke­lua häi­rit­se­vä opis­ke­li­ja voi­daan mää­rä­tä pois­tu­maan jäl­jel­lä ole­van oppi­tun­nin ajak­si luok­ka­huo­nees­ta tai muus­ta ti­las­ta, jos­sa ope­tus­ta an­ne­taan, taik­ka oppi­lai­tok­sen jär­jes­tä­mäs­tä ti­lai­suu­des­ta. Opis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen voi­daan evä­tä enin­tään jäl­jel­lä ole­van työ­päi­vän ajak­si. 

En­nen ku­rin­pito­ran­gais­tuk­sen an­ta­mis­ta on opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le va­rat­ta­va ti­lai­suus tul­la kuul­luk­si. Muis­ta täs­sä py­kä­läs­sä mai­ni­tuis­ta toi­men­pi­teis­tä il­moi­te­taan kir­jal­li­ses­ti opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le. Edel­lä mai­ni­tuis­ta ran­gais­tuk­sis­ta an­ne­taan kir­jal­li­nen pää­tös, muut toi­men­pi­teen kir­ja­taan. 

Muita määräyksiä

Kou­lun ope­tus­ti­lois­sa le­vi­tet­tä­väs­tä kir­jal­li­ses­ta tai ku­val­li­ses­ta ai­neis­tos­ta päät­tää reh­to­ri. 

Niis­sä asi­ois­sa, joi­ta ei näis­sä jär­jes­tys­sään­nöis­sä erik­seen mai­ni­ta, nou­da­te­taan lu­ki­o­ta kos­ke­via sään­nök­siä ja mää­räyk­siä. Jär­jes­tys­sään­tö­jen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä opis­ke­li­jaa voi­daan ran­gais­ta lu­ki­o­a­se­tuk­sen mu­kai­ses­ti. 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022