Ylioppilastutkinto

Ajan­koh­tais­ta tie­toa ja oh­jei­ta yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta löy­dät lu­ki­on si­vuil­ta Yli­op­pi­las­tut­kin­to-koh­das­ta. Siel­lä on lu­ki­on omia oh­jei­ta sekä lin­kit yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan tär­keil­le ohje­si­vuil­le. 

Lu­ki­os­sa jär­jes­te­tään luku­vuo­den ai­ka­na usei­ta yo-in­fo­ja, joi­hin osal­lis­tu­mi­nen on pa­kol­lis­ta. Näi­den ajan­koh­ta tie­do­te­taan Wil­mas­sa ja kou­lun koti­si­vuil­la.   

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va. Il­moit­tau­tu­mi­nen on päi­vät­tä­vä ja alle­kir­joi­tet­ta­va hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai val­ta­kir­jal­la il­moit­tau­tu­jan puo­les­ta ell­ei toi­sin oh­jeis­te­ta.

Il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke täy­te­tään Wil­mas­sa, tal­len­ne­taan, tu­los­te­taan ja toi­mi­te­taan alle­kir­joi­tet­tu­na opin­to-oh­jaa­jal­le il­moit­tau­tu­mis­ai­ka­na.

Kir­joi­tus­ai­neis­sa pa­kol­li­set opin­to­jak­sot on ol­ta­va opis­kel­tu­na kir­joi­tus­ten al­kuun men­nes­sä. Ly­hyis­sä vie­rais­sa kie­lis­sä opin­to­ja tu­lee olla suo­ri­tet­tu­na kuu­si opin­to­pis­tet­tä. Osal­lis­tu­mis­oi­keus tar­kas­te­taan en­nen kir­joi­tuk­sia; pa­kol­lis­ten opin­to­jak­so­jen teh­tä­viä pa­lau­tet­ta­es­sa on muis­tet­ta­va, että opet­ta­jal­le kuu­luu koh­tuul­li­nen aika ar­vi­oi­da teh­tä­vät. 

Hajauttaminen ja osallistumisoikeus

Yli­op­pi­las­tut­kin­non voi suo­rit­taa ha­jau­tet­tu­na enin­tään kol­me­na (3) pe­räk­käi­se­nä tut­kin­to­ker­ta­na. Ko­keet jär­jes­te­tään kah­des­ti (2) vuo­des­sa ja mo­lem­mat tut­kin­to­ker­rat ovat sa­man­ve­roi­sia. Ko­ke­las voi osal­lis­tua ko­kei­siin opis­kel­tu­aan asi­an­o­mai­sen oppi­ai­neen pa­kol­li­set opin­to­jak­sot. Osan yo-ko­keis­ta voi siis suo­rit­taa jo lu­ki­on ai­ka­na. 

Ylioppilastutkinto on uudistunut keväällä 2022

Tut­kin­toon si­säl­tyy jat­kos­sa vä­hin­tään vii­si ko­et­ta. Äi­din­kie­li on kaik­kien kir­joi­tet­ta­va. Li­säk­si on kir­joi­tet­ta­va kol­me seu­raa­vis­ta: toi­nen ko­ti­mai­nen, vie­ras kie­li, ma­te­ma­tiik­ka ja yksi re­aa­li­ai­neen koe. Sekä vä­hin­tään vii­des aine. Ko­kei­ta ei jat­kos­sa tar­vit­se ni­me­tä pa­kol­li­sik­si ja yli­mää­räi­sik­si, myös sa­man ai­neen eri oppi­mää­rän ko­kei­ta voi suo­rit­taa ja ai­em­min hy­lä­tys­tä tut­kin­nos­ta hy­väk­syt­ty­jä ko­kei­ta voi liit­tää uu­teen tut­kin­toon.  

Oppi­vel­vol­li­sil­le yli­op­pi­las­tut­kin­non vii­si ko­et­ta ja hy­lät­ty­jen ko­kei­den uu­sin­nat ovat mak­sut­to­mia. Yli­mää­räis­ten ko­kei­den kir­joit­ta­mi­nen on mak­sul­lis­ta. Mak­su voi­daan pe­riä myös, jos koe on hy­lät­ty sik­si, ett­ei ko­ke­las saa­vu pai­kal­le tai jätä ko­et­ta ar­vos­tel­ta­vak­si. Ar­vos­te­lun oi­kai­su­vaa­ti­mus on mak­sul­li­nen, mut­ta pa­lau­te­taan, jos uu­del­leen ar­vi­oin­ti ko­rot­taa pis­te­mää­rää. 

Uusiminen ja korottaminen

Hy­lä­tyn pa­kol­li­sen ko­keen saa uu­sia kol­mes­ti (3) ko­kei­ta vä­lit­tö­mäs­ti seu­raa­vien kol­men (3) yli­op­pi­las­tut­kin­to­ker­ran yh­tey­des­sä. Joll­ei kir­joi­tuk­sia ole täs­sä ajas­sa hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu, on tut­kin­to aloi­tet­ta­va alus­ta – to­sin sii­hen saa si­säl­lyt­tää ai­em­min hy­väk­sy­tyt ko­keet. 

Syk­sys­tä 2019 hy­väk­syt­ty­jä ko­kei­ta saa uu­sia ra­joi­tuk­set­ta riip­pu­mat­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­mis­ajan­koh­das­ta tai ai­em­mis­ta uu­sin­ta­ker­rois­ta. Uu­si­jan on il­moit­tau­dut­ta­va omaan van­haan lu­ki­oon. Yli­op­pi­las­tut­kin­toa voi­daan myös jäl­keen­päin täy­den­tää, eikä ko­kei­den luku­mää­rää ole ra­joi­tet­tu. Hy­väk­sy­tyn ko­keen uu­sin­nas­ta ja tut­kin­toa täy­den­tä­vis­tä yli­mää­räi­sis­tä ko­keis­ta saat eril­li­sen to­dis­tuk­sen. 

Erityisjärjestelyt ja lääkärintodistukset

Eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä YO-ko­kei­siin tu­lee ha­kea hy­vis­sä ajoin yh­des­sä eri­tyis­o­pet­ta­jan kans­sa. Jos ko­ke­laan suo­ri­tuk­seen ovat hai­tal­li­ses­ti vai­kut­ta­neet sai­raus tai muut vai­ke­at olo­suh­teet, tu­lee täs­tä lä­het­tää lää­kä­rin­to­dis­tus Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­taan. To­dis­tuk­ses­ta tu­lee riit­tä­vän sel­väs­ti käy­dä ilmi sai­rau­den laa­tu ja vai­keus sekä ajan­koh­ta. Muis­ta kir­joi­tus­ten tu­lok­siin hai­tal­li­ses­ti vai­kut­ta­vis­ta sei­kois­ta on vas­taa­vas­ti an­net­ta­va riit­tä­vän yk­si­tyis­koh­tai­nen sel­vi­tys.

Ylioppilastutkintotodistus

Niil­le ko­ke­lail­le, jot­ka on hy­väk­syt­ty pa­kol­li­sis­sa ko­keis­sa ja jot­ka saa­vat lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen tai vas­taa­van to­dis­tuk­sen am­ma­til­li­sen tut­kin­non tai yh­dis­tel­mä­o­pin­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­ta, lau­ta­kun­ta an­taa yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen. To­dis­tus kir­joi­te­taan sinä tut­kin­to­ker­ta­na, jona mää­rä­tyt vii­si ko­et­ta on hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu. 

Päät­tö­to­dis­tuk­seen vaa­dit­ta­vat opin­to­pis­teet on ol­ta­va suo­ri­tet­tu syk­syl­lä mar­ras­kuun al­kuun men­nes­sä ja ke­vääl­lä huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä, tar­kem­mat päi­vä­mää­rät il­moi­te­taan myö­hem­min. 

Tutkinnon tulokset

Ko­keet ar­vos­tel­laan kou­lus­sa alus­ta­vas­ti ja lo­pul­li­ses­ti Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nas­sa. Opis­ke­li­ja voi kiel­tää yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­taa an­ta­mas­ta ni­me­ään leh­dis­töl­le. Kiel­to on opis­ke­li­jan alle­kir­joi­tet­ta­va. Sa­moin voit kiel­tää kou­lua an­ta­mas­ta ni­meä pai­kal­lis­leh­dis­töl­le. Toi­saal­ta jos vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­se­na opis­ke­li­ja­na ha­lu­at val­mis­tu­mi­se­si jul­ki­suu­teen myös omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la­si, huo­leh­di sii­tä itse. 

Syk­syn tut­kin­non tu­lok­set lä­he­te­tään kou­luil­le mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tu­lok­set nä­ky­vät Wil­mas­ta il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­ta. Yli­op­pi­las­juh­la on it­se­näi­syys­päi­vän ai­koi­hin, tar­kem­pi päi­vä il­moi­te­taan myö­hem­min. Ke­vään yli­op­pi­las­ko­kei­siin on il­moit­tau­dut­ta­va Wil­man kaut­ta mar­ras­kuus­sa. Ajan­koh­ta il­moi­te­taan tar­kem­min kou­lun verk­ko­si­vu­jen Ta­pah­tu­mat-koh­das­sa ja Wil­mas­sa. 

Ke­vään tut­kin­non tu­lok­set lä­he­te­tään kou­luil­le vii­meis­tään 18.5. Tu­lok­set nä­ky­vät Wil­mas­sa il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la. Yli­op­pi­las­juh­la on kesä­kuun en­sim­mäi­se­nä lau­an­tai­na aamu­päi­väl­lä, tar­kem­pi al­ka­mis­ajan­koh­ta il­moi­te­taan myö­hem­min. Edel­tä­vä­nä per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä on lak­ki­ais­har­joi­tuk­set, tar­kem­pi ajan­koh­ta il­moi­te­taan myös myö­hem­min. Syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin on il­moit­tau­dut­ta­va tou­ko­kuus­sa – seu­raa jäl­leen tar­kem­paa il­moit­te­lua. 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022