Jatko-opinnot

Opin­to-oh­jaa­ja opas­taa jat­ko-opin­toi­hin. Ai­neen­o­pet­ta­jil­ta voi ky­syä vink­ke­jä jat­ko-opin­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Sy­ven­tä­viä ja so­vel­ta­via kurs­se­ja kan­nat­taa va­li­ta niis­tä ai­neis­ta, jot­ka tu­ke­vat par­hai­ten oma uraa ja jat­ko-opin­to­ja.

Jos huo­maat, että lu­kio on si­nul­le vää­rä va­lin­ta, opin­to-oh­jaa­ja opas­taa so­pi­van kou­lu­tus­alan va­lin­nas­sa ja ha­ke­mi­ses­sa. Lu­ki­on kes­keyt­tä­mi­ses­tä on teh­tä­vä kir­jal­li­nen ero­il­moi­tus reh­to­ril­le. Ero­to­dis­tuk­ses­sa nä­ky­vät lu­ki­os­sa suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot.

Opin­to-opas 2024 - 2025Tou­ko­kuu 202425.5.2022