Opintososiaaliset edut

Oppivelvollisen oikeudet

Oppi­vel­vol­li­suus­ikä nou­si 18 vuo­teen 1.8.2021, ja toi­sen as­teen opin­not muut­tui­vat mak­sut­to­mik­si. Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­je­ne­mi­nen tar­koit­taa, että nuo­ren pi­tää pe­rus­kou­lun jäl­keen siir­tyä suo­rit­ta­maan toi­sen as­teen opin­to­ja lu­ki­oon tai am­ma­til­li­seen oppi­lai­tok­seen tai ha­keu­tua ni­vel­vai­heen kou­lu­tuk­seen. Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen on oi­keus, jos on päät­tä­nyt pe­rus­kou­lun vuon­na 2021 tai sen jäl­keen JA on syn­ty­nyt 2004 tai sen jäl­keen. Kaik­ki kou­lu­tuk­set ei­vät ole mak­sut­to­mia, vaik­ka täyt­täi­si­kin eh­dot.

Opintotuki

Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen ei voi saa­da opin­to­ra­han oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää, sen si­jaan mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­tet­tu voi saa­da muu­ta opin­to­tu­kea. Opin­to­tu­keen kuu­luu opin­to­raha, opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus ja tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa asu­mis­lisä. Jot­ta opin­to­tu­kea voi saa­da, opin­to­jen on edis­tyt­tä­vä riit­tä­väs­ti – tuki­aika on nel­jä luku­vuot­ta. Opin­to­tu­keen vai­kut­taa omat tu­lot, myös van­hem­pien tu­lot saa­ta­vat vai­kut­taa. Tar­kem­mat tie­dot opin­to­tu­keen liit­ty­en löy­ty­vät Ke­lan si­vuil­ta.

Lu­kio-opin­toi­hin saa opin­to­tu­kea en­sin enin­tään kol­mek­si vuo­dek­si. Jos opin­not jat­ku­vat sen jäl­keen, lisä­a­jal­le on ha­et­ta­va tu­kea erik­seen. Ha­ke­muk­seen tar­vit­set oppi­lai­tok­sen to­dis­tuk­sen opin­nois­ta, jon­ka voit pyy­tää opin­to-oh­jaa­jal­ta.

Koulumatkatuki

Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­tet­tu voi saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, jos kou­lu­mat­ka on ly­hin­tä reit­tiä vä­hin­tään 7 kilo­met­riä yh­teen suun­taan. Muil­la kou­lu­mat­kan on ol­ta­va vä­hin­tään 10 kilo­met­riä, jot­ta voi saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea. Opis­ke­li­ja voi ha­ke­aa kou­lu­mat­ka­tu­kea luku­vuo­del­le 2023 – 2024 säh­köi­ses­ti Oma­Kelassa 1.8.2023 al­ka­en. Jot­ta voit kir­jau­tua Oma­Ke­laan ja ha­kea tu­kea, tar­vit­set omat verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set ja mo­bii­li­var­men­teen.

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022