Ohjausta ja tukea lukiolaiselle

Ryh­män­oh­jaus

Ryh­män­oh­jaa­ja so­pii oh­jaus­ryh­män­sä kans­sa jak­soit­tain vii­koit­tai­sen ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on ajan­koh­dan. Ryh­män­oh­jauk­sis­sa tie­do­te­taan ajan­koh­tai­set, opis­ke­luun liit­ty­vät käy­tän­nön asi­at ja so­vi­taan kah­den­kes­ki­set kes­kus­te­lut, jo­ten ryh­mä­oh­jauk­siin osal­lis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä.

Tu­kea opis­ke­luun

Nil­si­än ja Juan­kos­ken lu­ki­ois­sa jär­jes­te­tään Jat­kot-paja­toi­min­taa. Jat­koil­la on tar­jol­la väli­pa­laa, opin­to-oh­jaa­jan ja eri­tyis­o­pet­ta­jan oh­jaus­ta, ai­neen­o­pet­ta­jien tuki­o­pe­tus­ta, ver­tais­tu­kea ja epä­muo­dol­li­sia kes­kus­te­lu­ja. Jat­kois­ta tie­do­te­taan Wil­mas­sa ja net­ti­si­vu­jen ka­len­te­ris­sa, osal­lis­tu­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta.

Opis­ke­li­ja­huol­lon pal­ve­lut

Opis­ke­li­ja­huol­lon teh­tä­vä on opis­ke­li­joi­den kas­vun, hy­vin­voin­nin ja op­pi­mi­sen koko­nais­val­tai­nen tu­ke­mi­nen. Tär­ke­ää on var­hai­sen tuen tur­vaa­mi­nen ja on­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­sy.

Lu­ki­ois­sa toi­mii yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä, joka vas­taa kou­lun opis­ke­li­ja­huol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä, to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta yh­tei­söl­li­ses­ti. Ryh­miin kuu­lu­vat reh­to­rin li­säk­si ter­vey­den­hoi­ta­ja, ku­raat­to­ri, psy­ko­lo­gi, eri­tyis­o­pet­ta­ja, opin­to-oh­jaa­ja sekä ope­tus­hen­ki­lös­tön, opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien edus­ta­jat. Ryh­mien kes­kei­nen teh­tä­vä on kou­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­nin ja tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­nen.

Yk­sit­täi­sen opis­ke­li­jan tai opis­ke­li­ja­ryh­män aut­ta­mi­sek­si koo­taan tar­vit­ta­es­sa moni­a­lai­nen asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä. Ryh­mään voi kuu­lua esi­mer­kik­si opin­to-oh­jaa­ja, ryh­män­oh­jaa­ja, psy­ko­lo­gi ja ter­vey­den­hoi­ta­ja. Asi­an­tun­ti­ja­ryh­män ko­koon­pano pe­rus­tuu ta­paus­koh­tai­seen har­kin­taan ja kä­si­tel­tä­vään asi­aan. Asi­an­tun­ti­joi­den ni­me­ä­mi­nen ryh­män jä­se­nik­si ja mui­den yh­teis­työ­ta­ho­jen tai opis­ke­li­joi­den lä­heis­ten osal­lis­tu­mi­nen ryh­män työs­ken­te­lyyn edel­lyt­tää opis­ke­li­jan kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta.

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja on ta­vat­ta­vis­sa lä­hes päi­vit­täin kou­lul­la. Opis­ke­li­ja voi ha­keu­tua lää­kä­ril­le tai psy­ko­lo­gil­le itse suo­raan tai kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Psy­ko­lo­gi ja ku­raat­to­ri il­moit­ta­vat Wil­mas­sa vas­taan­otto­ai­kan­sa ja pai­kan.

Kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa opas­taa oma ryh­män­oh­jaa­ja, opin­to­jak­so­va­lin­toi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa kan­nat­taa ju­tel­la ky­sei­sen ai­neen opet­ta­jan sekä opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Opin­to-opas 2024 - 2025Tou­ko­kuu 202425.5.2022