Lukiolaisen opiskeluohjeita

Lu­ki­os­sa opis­ke­lu edel­lyt­tää oi­ke­aa opis­ke­lu­tyy­liä, jo­hon kuu­lu­vat ai­na­kin seu­raa­vat asi­at: 

Lu­ki­os­sa kä­si­tel­lään no­pe­as­sa tah­dis­sa laa­jo­ja asia­ko­ko­nai­suuk­sia ja on tär­ke­ää, että py­rit ke­hit­tä­mään omaa opis­ke­lu­tek­niik­kaa­si. Te­ho­ton opis­ke­lu­tek­niik­ka vie vain ai­kaa ja tuot­taa huo­no­ja tu­lok­sia. It­se­näi­sen työn ja oman vas­tuun osuus kas­vaa lu­ki­os­sa koko ajan. 

Lu­ki­on käy­mi­nen voi ajoit­tain tun­tua ras­kaal­ta. Läk­sy­jä saat­taa olla pal­jon, sa­moin ko­kei­siin lu­et­ta­vaa ja si­nus­ta saat­taa tun­tua, ett­et ehdi te­ke­mään kaik­kea kun­nol­la. Arvo­sa­nat ei­vät mie­les­tä­si vas­taa to­del­li­sia ky­ky­jä­si; pys­tyi­sit pa­rem­paan, jos ai­kaa riit­täi­si ja jak­sai­sit enem­män. Seu­raa­val­la lis­tal­la on vink­ke­jä hy­vin­voin­ti­si tu­ek­si:

Muistilista ahdistuksen ja kiireen selättämiseksi

1) Käy­tä oppi­tun­nit te­hok­kaas­ti: kuun­te­le, tee muis­tiin­pa­no­ja. Osal­lis­tu ak­tii­vi­ses­ti ope­tuk­seen. Oppi­kir­ja on vain opis­ke­lu­si run­ko, käy­tä mui­ta­kin tie­to­läh­tei­tä.

2) Ke­hi­tä it­sel­le­si so­pi­vin opis­ke­lu­me­ne­tel­mä. Pyri ak­tii­vi­ses­ti ym­mär­tä­mään lu­ke­ma­si. Ota ta­vak­si pe­reh­tyä seu­raa­van tun­nin ai­hee­seen jo etu­kä­teen. Koti­teh­tä­vien päi­vit­täi­nen te­ke­mi­nen ja opi­tun ker­taa­mi­nen edis­tä­vät opi­tun säi­ly­mis­tä pit­kä­kes­toi­ses­sa muis­tis­sa.

3) Suun­nit­te­le koti­työs­ken­te­lyl­le­si, muil­le teh­tä­vil­le­si ja har­ras­tuk­sil­le­si luku­jär­jes­tyk­sen ta­pai­nen aika­tau­lu – älä jätä lu­ke­mis­ta päät­tö­viik­koon.

4) Ha­keu­du tar­vit­ta­es­sa tuki­o­pe­tuk­seen tai eri­tyis­o­pet­ta­jan oh­jauk­seen.

5) Huo­leh­di ter­vey­des­tä­si. Fyy­si­nen kun­to, ter­veel­li­nen ra­vin­to ja sään­nöl­li­nen ruo­kai­lu luo ter­vey­te­si, mie­li­a­la­si, kes­kit­ty­mis­ky­ky­si ja opis­ke­lu­si pe­rus­tan.

6) Ota aina epä­sel­vyyk­sien tai vai­keuk­sien il­me­tes­sä yh­teys opet­ta­jaan, ryh­män­oh­jaa­jaan, opin­to-oh­jaa­jaan, eri­tyis­o­pet­ta­jaan tai reh­to­riin. Au­tam­me ja opas­tam­me si­nua mie­lel­lään!

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022