Opiskelijakuntatoiminta

Lu­ki­on kaik­ki opis­ke­li­jat muo­dos­ta­vat lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan. Opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taa opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus. Opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nan ta­voit­tee­na on pa­ran­taa opis­ke­lu­viih­ty­vyyt­tä ja vai­kut­taa opis­ke­luun liit­ty­viin asi­oi­hin lu­ki­ois­sam­me. Vir­kis­tä­vän oheis­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen ja ke­hit­tä­mi­nen on tär­ke­ää. Tä­hän kuu­luu muun mu­as­sa väli­tun­ti- ja jak­son­vaih­to­kah­vien sekä eri­lais­ten ta­pah­tu­mien suun­nit­te­lu ja to­teu­tus.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus an­taa lau­sun­to­ja suu­rim­piin opis­ke­lua kos­ke­viin asi­oi­hin ja nii­den muu­tok­siin. Hal­li­tuk­sen kaut­ta on mah­dol­lis­ta ke­nen ta­han­sa opis­ke­li­jan tuo­da mie­li­pi­teen­sä tai eh­do­tuk­sen­sa reh­to­rin, opet­ta­jien ja muun­kin hen­ki­lö­kun­nan tie­toon. Myös ope­tus­toi­men hal­lin­toon ja Kuo­pi­on kau­pun­gin Kas­vun ja op­pi­mi­sen lau­ta­kun­taan on hal­li­tuk­sen kaut­ta mah­dol­lis­ta vai­kut­taa. Ak­tii­vi­ses­ta opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nas­ta voi saa­da opin­to­jak­son (OP4) ja to­dis­tuk­sen.

Tär­keä opis­ke­li­ja­kun­nan teh­tä­vä on lu­ki­on ke­hit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­ti. Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää lu­ki­oi­tam­me edel­leen ja tie­dot­taa toi­min­nas­ta niin Nil­si­än ja Juan­kos­ken kuin mui­den­kin paik­ka­kun­tien ylä­kou­lu­lai­sil­le.

Opin­to-opas 2024 - 2025Tou­ko­kuu 202425.5.2022