Lukio-opintojen arkea ja juhlaa

Ruokailu

Lu­ki­o­lais­ten ruo­kai­lu­aika on klo 11.50 – 12.15. Ruo­ka­las­sa ei saa olla pää­hi­ne eikä pääl­lys­vaat­teet yllä. Ruo­kai­lun jäl­keen tuo­lit nos­te­taan ylös ja ros­kat lai­te­taan ros­ka­ko­riin. Il­moi­ta eri­kois­ruo­ka­va­li­os­ta­si suo­raan keit­ti­öl­le, säh­kö­pos­til­la kir­si.tu­ru­nen@ser­vi­ca.fi.

Lajitteluohjeet

La­jit­te­lu- ja kier­rä­tys­as­ti­oi­den asi­an­mu­kai­ses­ta käy­tös­tä vas­taa­vat kaik­ki. Nil­si­än yh­te­näis­kou­lu ja lu­kio ovat mu­ka­na Vih­reä lip­pu –kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen oh­jel­mas­sa. Oh­jel­mas­sa yh­dis­ty­vät ym­pä­ris­tö­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­nen, kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kas­va­tus ja las­ten ja nuor­ten osal­li­suus. Op­pi­laat ovat ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta pro­jek­tien suun­nit­te­lus­sa, to­teu­tuk­ses­sa ja tu­los­ten ar­vi­oin­nis­sa.

Pa­pe­rin­ke­räys­as­ti­oi­ta on luo­kis­sa ja au­lois­sa. Opis­ke­li­joi­den teh­tä­vä­nä on tyh­jen­tää ryh­män­oh­jaus­luo­kis­taan pa­pe­rin­ke­räys­as­ti­at ylä­käy­tä­väl­lä ja ala-au­las­sa ole­viin vih­rei­siin ke­räys­as­ti­oi­hin. Kir­jas­tos­sa sekä ala­ker­ran ja ylä­ker­ran au­lois­sa on mui­ta kier­rä­tys­as­ti­oi­ta. Älä lai­ta seka­jät­tee­seen kier­rä­tys­kel­pois­ta ma­te­ri­aa­lia. Pul­lo- ja tölk­ki­ra­hoil­la han­ki­taan pal­kin­to­ja Vih­reä lip­pu -raa­din jär­jes­tä­miin kil­pai­lui­hin.

Opiskelijoiden käytössä olevat tilat

Va­paa­tun­te­ja kan­nat­taa käyt­tää opis­ke­luun. Tyh­jät luo­kat, ryh­mä­työs­ken­te­ly­tila ja it-luok­ka, au­lat ja käy­tä­vät ovat opis­ke­li­joi­den käy­tet­tä­vis­sä.  Mu­siik­ki­luok­ka on lu­ki­o­lais­ten har­joi­tus­käy­tös­sä, kun sii­tä so­vi­taan erik­seen mu­sii­kin­o­pet­ta­jan kans­sa. Ohje on mu­siik­ki­luo­kan il­moi­tus­tau­lul­la.

Arvioitavien töiden palauttaminen

Kun pa­lau­tat opet­ta­jal­le töi­tä, anna ne suo­raan ky­sei­sel­le opet­ta­jal­le tai toi­mi­ta hä­nen lo­ke­roon­sa, joka on opet­ta­jain­huo­nees­sa. Töi­tä ei saa siis jät­tää ke­nen ta­han­sa kä­siin. Usein työt voi pa­laut­taa opet­ta­jal­le myös säh­kö­pos­tit­se tai ja­ka­mal­la Of­fi­ce 365:ssa. Muis­ta säi­lyt­tää it­sel­lä­si ko­pio työs­tä­si! Il­moi­ta pa­lau­tuk­sis­ta ky­sei­sel­le opet­ta­jal­le, jos ky­sees­sä ei ole opin­to­jak­sol­la so­vit­tu pa­lau­tus­päi­vä.

Juhlat, retket ja tapahtumat

Lukuvuoden mittaan koululla on erilaisia tapahtumia ja retkiä. Osa järjestelyistä on opiskelijoiden vastuulla. Koulun juhlat ja koululla järjestetvät tapahtumat sekä retket ovat kaikki koulun yhteistä toimintaa ja kuuluvat siten opiskelijoiden työaikaan, vaikka opiskelijalla ei olisi oman lukujärjestyksensä mukaan samanaikaisesti oppitunteja.

Joihinkin tapahtumiin liittyen (esim. liikuntapäivät) voit joutua maksamaan jotakin. Ellet halua osallistua maksulliseen toimintaan, sinulle järjestetään muuta ohjelmaa. Tällöin ei siis ole vapaata. Sama koskee uskonnollisia tilaisuuksia, jos et osallistu koulun tilaisuuksiin, joissa on uskonnollista sisältöä. 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022