Lukio-opintojen arkea ja juhlaa

Ruokailu

Lu­ki­o­lais­ten ruo­kai­lu­aika on klo 11.50 – 12.15. Ruo­ka­las­sa ei saa olla pää­hi­ne eikä pääl­lys­vaat­teet yllä. Ruo­kai­lun jäl­keen tuo­lit nos­te­taan ylös ja ros­kat lai­te­taan ros­ka­ko­riin. Il­moi­ta eri­kois­ruo­ka­va­li­os­ta­si suo­raan keit­ti­öl­le, säh­kö­pos­til­la kir­si.tu­ru­nen@ser­vi­ca.fi.

Lajitteluohjeet

La­jit­te­lu- ja kier­rä­tys­as­ti­oi­den asi­an­mu­kai­ses­ta käy­tös­tä vas­taa­vat kaik­ki. Nil­si­än yh­te­näis­kou­lu ja lu­kio ovat mu­ka­na Vih­reä lip­pu –kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen oh­jel­mas­sa. Oh­jel­mas­sa yh­dis­ty­vät ym­pä­ris­tö­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­nen, kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kas­va­tus ja las­ten ja nuor­ten osal­li­suus. Op­pi­laat ovat ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta pro­jek­tien suun­nit­te­lus­sa, to­teu­tuk­ses­sa ja tu­los­ten ar­vi­oin­nis­sa.

Pa­pe­rin­ke­räys­as­ti­oi­ta on luo­kis­sa ja au­lois­sa. Opis­ke­li­joi­den teh­tä­vä­nä on tyh­jen­tää ryh­män­oh­jaus­luo­kis­taan pa­pe­rin­ke­räys­as­ti­at ylä­käy­tä­väl­lä ja ala-au­las­sa ole­viin vih­rei­siin ke­räys­as­ti­oi­hin. Kir­jas­tos­sa sekä ala­ker­ran ja ylä­ker­ran au­lois­sa on mui­ta kier­rä­tys­as­ti­oi­ta. Älä lai­ta seka­jät­tee­seen kier­rä­tys­kel­pois­ta ma­te­ri­aa­lia. Pul­lo- ja tölk­ki­ra­hoil­la han­ki­taan pal­kin­to­ja Vih­reä lip­pu -raa­din jär­jes­tä­miin kil­pai­lui­hin.

Opiskelijoiden käytössä olevat tilat

Va­paa­tun­te­ja kan­nat­taa käyt­tää opis­ke­luun. Tyh­jät luo­kat, ryh­mä­työs­ken­te­ly­tila ja it-luok­ka, au­lat ja käy­tä­vät ovat opis­ke­li­joi­den käy­tet­tä­vis­sä.  Mu­siik­ki­luok­ka on lu­ki­o­lais­ten har­joi­tus­käy­tös­sä, kun sii­tä so­vi­taan erik­seen mu­sii­kin­o­pet­ta­jan kans­sa.

Arvioitavien töiden palauttaminen

Kun pa­lau­tat opet­ta­jal­le töi­tä, anna ne suo­raan ky­sei­sel­le opet­ta­jal­le tai toi­mi­ta hä­nen lo­ke­roon­sa, joka on opet­ta­jain­huo­nees­sa. Töi­tä ei saa siis jät­tää ke­nen ta­han­sa kä­siin. Usein työt voi pa­laut­taa opet­ta­jal­le myös säh­kö­pos­tit­se tai ja­ka­mal­la Of­fi­ce 365:ssa. Muis­ta säi­lyt­tää it­sel­lä­si ko­pio työs­tä­si! Il­moi­ta pa­lau­tuk­sis­ta ky­sei­sel­le opet­ta­jal­le, jos ky­sees­sä ei ole opin­to­jak­sol­la so­vit­tu pa­lau­tus­päi­vä.

Juhlat, retket ja tapahtumat

Luku­vuo­den mit­taan kou­lul­la on eri­lai­sia ta­pah­tu­mia ja ret­kiä. Osa jär­jes­te­lyis­tä on opis­ke­li­joi­den vas­tuul­la. Kou­lun juh­lat ja kou­lul­la jär­jes­tet­tä­vät ta­pah­tu­mat sekä ret­ket ovat kaik­ki kou­lun yh­teis­tä toi­min­taa ja kuu­lu­vat si­ten opis­ke­li­joi­den työ­ai­kaan, vaik­ka opis­ke­li­jal­la ei oli­si oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä mu­kaan sa­man­ai­kai­ses­ti oppi­tun­te­ja.

Juan­kos­ken lu­kio ja Nil­si­än lu­kio te­ke­vät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä juh­lien, ret­kien ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vis­tä (suu­ris­ta) juh­lis­ta puu­ro­juh­la ja Wan­ho­jen tans­sien ilta­näy­tös pi­de­tään Juan­kos­kel­la ja lak­ki­ai­set Nil­si­äs­sä. Näi­den juh­lien li­säk­si mo­lem­mil­la lu­ki­oil­la on esi­mer­kik­si pot­ki­ai­siin ja penk­ka­rei­hin liit­ty­viä omia pe­rin­tei­tä, joi­ta opis­ke­li­ja­kun­ta yllä­pi­tää ja ke­hit­tää.

Joi­hin­kin ta­pah­tu­miin liit­ty­en (esim. lii­kun­ta­päi­vät) voit jou­tua mak­sa­maan jo­ta­kin. Ell­et ha­lua osal­lis­tua mak­sul­li­seen toi­min­taan, si­nul­le jär­jes­te­tään muu­ta oh­jel­maa. Täl­löin ei siis ole va­paa­ta. Sama kos­kee us­kon­nol­li­sia ti­lai­suuk­sia, jos et osal­lis­tu kou­lun ti­lai­suuk­siin, jois­sa on us­kon­nol­lis­ta si­säl­töä.

Opin­to-opas 2024 - 2025Tou­ko­kuu 202425.5.2022