Poissaolot ja opintojen eteneminen

Läh­tö­koh­ta on se, ett­ei ope­tuk­ses­ta saa olla pois­sa. 

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta (lu­ki­o­laki 25 §). Va­pau­tus ope­tuk­ses­ta on mah­dol­lis­ta ai­no­as­taan sai­rau­den tai etu­kä­teen saa­dun lu­van pe­rus­teel­la. Hy­väk­sy­tyn arvo­sa­nan saa­mi­sek­si on kurs­sien ta­voit­tei­siin pääs­tä­vä pois­sa­olon syys­tä riip­pu­mat­ta. 

Opis­ke­li­jan tu­lee pyy­tä­mät­tä esit­tää sel­vi­tys kai­kis­ta pois­sa­o­lois­taan esi­mer­kik­si Wil­ma-vies­til­lä. Ala­i­käis­ten osal­ta huol­ta­ja sel­vit­tää opis­ke­li­jan pois­sa­olot Wil­maan.  Pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä vii­meis­tään päät­tö­vii­kon al­kuun men­nes­sä. Vaik­ka pois­sa­o­lol­le on pe­rus­tel­tu syy, kurs­sil­la on an­net­ta­va riit­tä­väs­ti näyt­tö­jä. Opis­ke­li­jan on so­vit­ta­va ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa opin­to­jak­soon kuu­lu­vis­tapois­sa­o­lon­sa ai­kai­sis­ta teh­tä­vis­tä ja hän si­tou­tuu suo­rit­ta­maan sa­mat opin­not kuin muut­kin. Jos pois­sa­o­lo­jen vuok­si jää opin­to­jak­son kes­kei­siä ta­voit­tei­ta saa­vut­ta­mat­ta tai suo­ri­tuk­sia te­ke­mät­tä, suo­ri­tus on joko kes­ken­e­räi­nen tai hy­lät­ty. Neu­vot­te­le asi­as­ta ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa. 

Ur­hei­li­ja­o­pis­ke­li­joi­den tu­lee hy­vis­sä ajoin en­nen läh­töä itse sel­vit­tää teh­tä­vän­sä har­joit­te­lu- ja kisa­mat­ko­jen ajak­si kun­kin opin­to­jak­son opet­ta­jal­ta, jot­ta tämä eh­tii val­mis­tel­la ne. 

Yk­sit­täi­sel­tä tun­nil­ta pois­sa­o­loon lu­van myön­tää ky­sei­sen tun­nin opet­ta­ja, 1 – 3 päi­vän pois­sa­olo­lu­van ryh­män­oh­jaa­ja ja yli 3 päi­vän lu­van reh­to­ri. Päät­tö­vii­kol­le pois­sa­olo­lu­paa ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä. Pois­sa­olo­lu­paa pyy­de­tään Wil­ma-lo­mak­keel­la. Epä­sel­vis­sä ta­pauk­sis­sa va­paan myön­tä­mi­ses­tä neu­vo­tel­laan reh­to­rin kans­sa. 

Ala­i­käi­sel­tä opis­ke­li­joil­ta vaa­di­taan huol­ta­jan pois­sa­olo­sel­vi­tys Wil­mas­sa. Ko­kees­ta pois­sa­o­loon opet­ta­ja voi vaa­tia lää­kä­rin­to­dis­tus­ta tai sel­vi­tys­tä ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta. Sel­vi­tyk­ses­tä pi­tää il­me­tä, että opis­ke­li­ja ei ole ky­ke­ne­vä osal­lis­tu­maan ko­kee­seen. 

Lää­kä­ris­sä­käyn­nit, auto­kou­lu, yms. tu­lee so­pia kou­lu­ajan ulko­puo­lel­le. 

Ryh­män­oh­jaa­ja seu­raa opis­ke­li­jan pois­sa­o­lo­ja, opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja hy­vin­voin­tia – ta­voit­tee­na on puut­tua pois­sa­o­loi­hin, opin­to­me­nes­tyk­ses­sä tai käyt­täy­ty­mi­ses­sä ta­pah­tu­viin muu­tok­siin no­pe­as­ti. Pois­sa­o­lo­ja seu­ra­taan vii­koit­tain. Lii­al­li­set pois­sa­olot voi­vat joh­taa opin­to­jak­son kes­key­ty­mi­seen. Ala­i­käi­sen pois­sa­o­lois­ta ryh­män­oh­jaa­ja ot­taa yh­teyt­tä huol­ta­jaan. Tar­vit­ta­es­sa ryh­män­oh­jaa­ja oh­jaa opis­ke­li­jan opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lui­den pii­riin.

Lu­ki­on on teh­tä­vä val­von­ta­il­moi­tus Ke­lal­le yli vii­kon mit­tai­sis­ta sel­vit­tä­mät­tö­mis­tä pois­sa­o­lois­ta tai jos opin­not ei­vät ete­ne suun­ni­tel­lus­ti. Sen jäl­keen Kela aloit­taa omat sel­vi­tyk­sen­sä, joi­den seu­rauk­se­na opin­to­tuki, opin­to­tuen asu­mis­lisä ja mat­ka­tuki voi­daan pe­rua, kes­keyt­tää tai pe­riä ta­kai­sin. Kuu­kau­den pois­sa­o­lo­jen jäl­keen opis­ke­li­ja ero­te­taan, mut­ta oppi­vel­vol­li­suus jat­kuu 18. ikä­vuo­teen asti ja opis­ke­li­ja oh­ja­taan uu­siin opin­toi­hin. 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022