Wilma lukiossa

Wil­man kaut­ta näet luku­jär­jes­tyk­se­si ja saat var­mim­min yh­tey­den opet­ta­jiin. Wil­mas­sa on myös mui­ta omi­nai­suuk­sia, voit mm. tar­kas­tel­la omia ai­kai­sem­pia opin­to­ja­si, tu­los­taa jak­so­to­dis­tuk­sen tai il­moit­tau­tua yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin sekä anoa va­paa­ta kou­lu­työs­tä.  

Wil­ma-pal­ve­li­men löy­dät osoit­tees­ta https://kuo­pio.insc­hool.fi . 

Wil­mas­sa Suo­ri­tuk­set-ruu­dul­la näet ope­tus­suun­ni­tel­man sekä va­lit­se­ma­si opin­to­jak­sot ja suo­ri­tuk­sie­si arvo­sa­nat. Las­ku­ri näyt­tää li­säk­si va­lin­to­jen ja suo­ri­tus­ten luku­mää­rät. 

Seu­raa­van luku­vuo­den opin­to­jak­so­va­lin­nat teh­dään Wil­man kurs­si­tar­jot­ti­men kaut­ta. Syöt­tä­es­sä­si va­lin­to­ja Wil­maan päi­vit­ty­vät ne re­aa­li­ai­kai­ses­ti hal­lin­to-oh­jel­man ope­tus­ryh­miin. Kurs­si­tar­jo­tin-ruu­dun etu­si­vul­la näet kaik­ki luku­vuo­del­le va­lit­se­ma­si kurs­sit. Muu­ta va­lin­to­ja­si -pai­nik­keel­la pää­set kurs­si­tar­jot­ti­meen ja syöt­tä­mään va­lin­to­ja. Mer­kit­se va­lin­nat Wil­maan pai­na­mal­la ha­lu­tut so­lut alas ja tal­len­ta­mal­la 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022