Oppivelvollisuuden tai lukion keskeyttäminen

Oppi­vel­vol­li­sen huol­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, että oppi­vel­vol­li­nen suo­rit­taa oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa. Myös oppi­lai­tos seu­raa oppi­vel­vol­li­sen/opis­ke­li­jan opin­to­jen riit­tä­vää edis­ty­mis­tä ja pois­sa­o­lo­ja. Opin­to­jen riit­tä­vä edis­ty­mi­nen tar­koit­taa val­mis­tu­mis­ta lu­ki­os­ta nel­jäs­sä vuo­des­sa. Tar­vit­ta­es­sa oppi­vel­vol­li­sen asuin­kun­ta on vel­vol­li­nen pyy­tä­mään vir­ka-apua muil­ta vi­ran­o­maisilta.

Kou­lus­sa ai­neen­o­pet­ta­ja, ryh­män­oh­jaa­ja, opin­to-oh­jaa­ja ja muu opis­ke­lu­huol­lon hen­ki­lös­tö seu­raa opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia. Jos sel­vit­tä­mät­tö­miä pois­sa­o­lo­ja on jat­ku­vas­ti ja opis­ke­lu epä­sään­nöl­lis­tä, ei­vät­kä ai­em­min so­vi­tut asi­at to­teu­du, reh­to­ri kat­soo opis­ke­li­jan eron­neek­si ja kut­suu opis­ke­li­jan kuul­ta­vak­si. Asi­as­ta il­moi­te­taan oppi­vel­vol­lis­ten osal­ta oppi­vel­vol­li­suus­oh­jaa­jal­le ja mui­den opis­ke­li­joi­den osal­ta et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön.

Jos oppi­vel­vol­li­suu­den kes­keyt­tä­mis­tä sai­rau­den tai muun vai­ke­an elä­män­ti­lan­teen ta­kia har­ki­taan, kut­su­taan opis­ke­li­jan ja huol­ta­jan suos­tu­muk­sel­la kool­le yk­si­lö­koh­tai­nen opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä. Kes­keyt­tä­mi­sen ajak­si laa­di­taan suun­ni­tel­ma tuki­toi­mi­neen sekä suun­ni­tel­ma oppi­lai­tok­seen pa­luus­ta. Oppi­vel­vol­li­sen ja huol­ta­jan on anot­ta­va oppi­vel­vol­li­suu­den kes­keyt­tä­mis­tä, pää­tök­sen kes­key­tyk­ses­tä te­kee lu­kio-ope­tus­pääl­lik­kö.

Ha­ke­mus oppi­vel­vol­li­suu­den kes­keyt­tä­mi­sek­si

Opin­to-opas 2024 - 2025Tou­ko­kuu 202425.5.2022