Arviointi ja uusinnat

Kun­kin opin­to­jak­son ar­vi­oin­nin pe­rus­teet esi­tel­lään kurs­sin alus­sa. Ar­vi­oin­tiin liit­ty­viä käy­tän­nön seik­ko­ja se­li­te­tään tar­kem­min opin­to- ja ryh­män­oh­jauk­ses­sa. 

Jak­so­ar­vi­oin­ti val­mis­tuu noin vii­kon ku­lu­es­sa edel­li­sen jak­son päät­ty­mi­ses­tä. Opin­to­jak­sois­ta saa yleen­sä nu­me­ro­mer­kin­nän, joi­ta­kin kurs­se­ja voi­daan ar­vi­oi­da myös suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä (S).  

Kes­ken jää­nyt opin­to­jak­so mer­ki­tään osal­lis­tu­nut (i) -mer­kin­näl­lä, joka ei ole opin­to­suo­ri­tus. Kes­ken­e­räi­nen opin­to­jak­so on teh­tä­vä val­miik­si vii­kon ku­lu­es­sa uu­sin­ta­koe­päi­väs­tä tai suo­ri­tus kes­key­tyy. Lisä­ai­kaa voi saa­da vain pe­rus­tel­lus­ta syys­tä, ja sii­tä on neu­vo­tel­ta­va opet­ta­jan kans­sa hy­vis­sä ajoin en­nak­koon. Mer­kin­tä K tar­koit­taa, että opis­ke­li­ja on kes­keyt­tä­nyt opin­to­jak­son ja se on suo­ri­tet­ta­va ko­ko­naan uu­des­taan joko il­moit­tau­tu­mal­la opin­to­jak­sol­le uu­des­taan tai it­se­näi­ses­ti. 

Jos opin­to­jak­sos­ta saa hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4), on vii­sain­ta osal­lis­tua uu­sin­ta­ko­kee­seen, joka jär­jes­te­tään noin kah­den vii­kon ku­lut­tua jak­son päät­ty­mi­ses­tä.  Uu­sin­ta­ko­kee­seen pi­tää il­moit­tau­tua Wil­ma-vies­til­lä kurs­sin opet­ta­jal­le vii­meis­tään uu­sin­ta­ko­et­ta edel­tä­vä­nä per­jan­tai­na klo 12. men­nes­sä. Hy­lät­tyä ko­et­ta voi yrit­tää ko­rot­taa yh­den ker­ran kah­des­sa seu­raa­vas­sa uu­sin­ta­ko­kees­sa. Jär­ke­vin­tä on yrit­tää vain yh­den kurs­si­ko­keen uu­sin­taa uu­sin­ta­päi­vää koh­ti.  

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on il­moit­tau­tu­nut uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun eikä ole saa­pu­nut pai­kal­le, kat­so­taan se suo­ri­tus­ker­rak­si, ell­ei ky­sees­sä ole sai­raus­ta­paus ja asi­as­ta on il­moi­tet­tu en­nen uu­sin­ta­ko­keen al­kua. 

Saa­dak­seen oppi­ai­neen oppi­mää­rän hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tuk­si pää­osa oppi­ai­neen opin­to­pis­teis­tä on ol­ta­va hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu. Hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja saa olla pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta kol­mas­osa, kui­ten­kin enin­tään 6 opin­to­pis­tet­tä. 

Abi­vuon­na kol­man­nen jak­son ai­ka­na voi va­li­ta, ha­lu­aa­ko tie­tyis­tä kurs­seis­ta lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­seen arvo­sa­nan nu­me­ro­na vai suo­ri­tus­mer­kin­tä­nä (S).  Asi­as­ta tie­do­te­taan tar­kem­min abi­vuo­den ke­vääl­lä.  

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022