Jaksot ja päättöviikko

Luku­vuo­si ja­e­taan vii­teen jak­soon, joi­den ajan­koh­dat näet Kuo­pi­on lu­ki­ot jak­so­tus 2023-2024. Jo­kai­sen jak­son lo­pus­sa on noin vii­kon mit­tai­nen päät­tö­viik­ko. Päät­tö­vii­kol­le laa­di­taan eril­li­nen työ­jär­jes­tys. Sil­loin pi­de­tään ko­keit­ten sekä val­mis­te­lu­tun­tien li­säk­si oppi­tun­te­ja ja voi­daan to­teut­taa pi­dem­piä vie­rai­lu­ja ym. eri­kois­oh­jel­maa.  

Päät­tö­vii­kon ko­kei­siin ei tar­vit­se il­moit­tau­tua, mi­kä­li olet osal­lis­tu­nut opin­to­jak­son ope­tuk­seen ku­lu­neen jak­son ai­ka­na. It­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen ko­kee­seen on il­moit­tau­dut­ta­va erik­seen.

Päät­tö­tun­neilta saa olla pois­sa hy­väk­sy­tys­ti vain sai­rau­den pe­rus­teel­la ja ot­ta­mal­la yh­teyt­tä opet­ta­jaan en­nen päät­tö­päi­vän al­kua – opet­ta­ja an­taa sil­loin tar­kem­mat oh­jeet. Päät­tö­päi­väs­tä il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä pois­sa­o­le­va me­net­tää yh­den uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­mah­dol­li­suu­den. 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022