Itsenäiset ja muualla suoritetut opinnot

Osan opin­to­jak­sois­ta voit suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti, mi­kä­li et pe­rus­tel­lus­ta syys­tä voi osal­lis­tua opin­to­jak­son ope­tuk­seen tai opin­to­jak­soa ei ole ky­sei­se­nä vuon­na va­lin­ta­tar­jot­ti­mel­la.  Osa opin­to­jak­sois­ta on tar­jol­la ai­no­as­taan it­se­näi­si­nä suo­ri­tuk­si­na. Niis­tä ei jär­jes­te­tä ol­len­kaan oppi­tun­te­ja ei­vät­kä ne siis ole kurs­si­tar­jot­ti­mel­la.  Lu­van it­se­näi­seen opis­ke­luun an­taa opin­to-oh­jaa­ja kes­kus­tel­tu­aan ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa.  It­se­näi­nen opis­ke­lu to­teu­tuu ensi­si­jai­ses­ti Kuo­pi­on lu­ki­oi­den yh­tei­sen verk­ko­tar­jot­ti­men kaut­ta.  

Opin­to­jak­so­ja voi suo­rit­taa myös muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa, mi­kä­li ne vas­taa­vat lu­kio-opin­to­ja. Voit suo­rit­taa il­mai­sek­si myös kurs­se­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa, il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu opin­to-oh­jaa­jan kaut­ta. Neu­vot­te­le näis­tä mah­dol­li­suuk­sis­ta opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.  Muu­al­la suo­ri­tet­tu­jen opin­to­jen hy­väk­si­lu­vun myön­tää opin­to-oh­jaa­ja tai reh­to­ri.  

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022