Kurssitarjotin

Lu­ki­on opin­to­tar­jon­ta suun­ni­tel­laan sel­lai­sek­si, että ete­ne­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man jou­he­vaa. Omia va­lin­to­ja­si teh­des­sä­si nou­da­ta mah­dol­li­sim­man hy­vin suo­si­tel­ta­vaa suo­ri­tus­jär­jes­tys­tä. 

Kurs­si­tar­jot­ti­mes­sa on lu­ki­om­me ky­sei­sen luku­vuo­den opin­to­jak­so­jen tar­jon­ta. Tar­jot­ti­mel­la opin­to­jak­sot on lu­e­tel­tu ly­hen­tei­nä, esim. BI01.2 tar­koit­taa bi­o­lo­gi­an (BI) opin­to­jak­soa nu­me­ro 1. Jäl­kim­mäi­nen nu­me­ro (täs­sä 2) ker­too ky­sei­sen opin­to­jak­son ryh­mien luku­mää­rän. BI01.2 tar­koit­taa, että ky­sees­sä on bi­o­lo­gi­an en­sim­mäi­sen opin­to­jak­son toi­nen ryh­mä.  Ly­hen­teen jäl­keen ni-lop­pui­set opin­not on tar­koi­tet­tu Nil­si­än opis­ke­li­joil­le ja ju-lop­pui­set Juan­kos­ken opis­ke­li­joil­le. Van­han ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­set kurs­sit tun­nis­taa va­lin­ta­tar­jot­ti­mel­ta ö-etu­liit­tees­tä. 

Va­lin­ta­tar­jot­ti­mel­la on jak­soit­tain seit­se­män ri­viä eli tun­ti­paik­kaa. Sa­mal­la ri­vil­lä ole­via opin­to­jak­so­ja ei yleen­sä voi va­li­ta sa­maan jak­soon, kos­ka ne pi­de­tään sa­maan kel­lon­ai­kaan (ks. Tun­ti­kaa­vio). Poik­keus­ta­pauk­sis­ta on so­vit­ta­va ai­neen­o­pet­ta­jien kans­sa erik­seen. Oppi­tun­te­ja on vii­kos­sa 3 x 75 mi­nuut­tia (ri­vit 1-6) tai 2 x 115 mi­nuut­tia (rivi 7), poik­keuk­se­na puo­lik­kaat tai ha­jau­te­tut opin­to­jak­sot, ku­ten opin­to-oh­jaus. Huo­maa, että lii­an hel­pok­si teh­ty luku­jär­jes­tys (esim. vain kol­me opin­to­jak­soa jak­sos­sa) pi­den­tää opis­ke­lu­ai­kaa­si. Jos ha­lu­at suo­riu­tua lu­ki­os­ta kol­mes­sa vuo­des­sa, on opin­to­pis­tei­tä va­lit­ta­va n. 12 kpl/jak­so (= 150 opin­to­pis­tet­tä ja­e­taan 13 jak­sol­la ≈ 11,5) (LOPS2016: n. 6 kurs­sia/jak­so). 

Li­säk­si tar­jol­la on va­lin­ta­tar­jot­ti­men ulko­puo­lel­la ole­via opin­to­jak­so­ja, jois­ta il­moi­te­taan erik­seen ja joil­le il­moit­tau­du­taan eril­lis­ten oh­jei­den mu­kaan. Täl­lai­sia va­lin­ta­tar­jot­ti­men ulko­puo­li­sia opin­to­ja ovat muun mu­as­sa use­am­man opet­ta­jan yh­teis­työs­sä pi­tä­mät mu­sii­kin opin­to­jak­sot, ku­ten mu­si­kaa­li. Täl­lai­set opin­to­jak­sot jär­jes­te­tään ta­van­o­mai­sen kou­lu­päi­vän jäl­keen tai vii­kon­lop­pui­na.  

Mi­kä­li ha­lu­at teh­dä olen­nai­sen muu­tok­sen opin­to­suun­ni­tel­maa­si, esi­mer­kik­si vaih­taa ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rän laa­juu­den pit­käs­tä ly­hy­ek­si, kes­kus­te­le asi­as­ta huol­ta­jien, ai­neen­o­pet­ta­jan/ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa ja tar­kis­ta va­lin­ta­si opin­to-oh­jaa­jan luo­na. 

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022