Opintojen rakenne

Lu­ki­on oppi­ai­nei­den oppi­mää­rä on ja­et­tu opin­to­pis­teik­si, joi­ta opis­kel­laan eri laa­jui­si­na opin­to­jak­soi­na (LOPS2016: kurs­sei­na). Yh­teen opin­to­pis­tee­seen si­säl­tyy noin 19 tun­tia ope­tus­ta. Nil­si­än ja Juan­kos­ken lu­ki­ois­sa tar­jot­ta­vat opin­to­jak­sot esi­tel­lään Wil­mas­sa ja tar­kem­min lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mis­sa, jot­ka ovat näh­tä­vil­lä mm. ePe­rus­teis­sa: LOPS2021 ja LOPS2016. 

Opin­to­jak­sot voi­vat olla kai­kil­le pa­kol­li­sia tai va­paas­ti va­lit­ta­via (val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nan tai va­lin­nai­nen pai­kal­li­nen opin­to­jak­so). Val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­to­jak­sot ovat opin­to­ja, jot­ka ovat sa­mo­ja kaik­ki­al­la Suo­mes­sa, va­lin­nai­set pai­kal­li­set opin­to­jak­sot voi­vat olla myös kou­lu­koh­tai­sia. Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia ja va­lin­nai­sia pai­kal­li­sia opin­to­jak­so­ja kan­nat­taa va­li­ta eten­kin ai­neis­ta, jois­ta aiot suo­rit­taa yli­op­pi­las­ko­keen tai jois­ta voi olla hyö­tyä jat­ko-opin­to­ja aja­tel­len. 

Si­nun on suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä (LOPS2016: 75 kurs­sia) saa­dak­se­si lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen. Mi­kä­li va­lit­set pit­kän ma­te­ma­tii­kan, on pa­kol­li­sia opin­to­pis­tei­tä 102, ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan va­lin­neil­la puo­les­taan 94. Li­säk­si val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­pis­tei­tä on ol­ta­va vä­hin­tään 20. Ur­hei­lu­val­men­nus­ryh­mään kuu­lu­va opis­ke­li­ja saa lu­kea hy­väk­seen enin­tään 40 opin­to­pis­tet­tä (= va­lin­nai­sia pai­kal­li­sia opin­to­jak­so­ja) val­men­nuk­ses­ta lu­kio-opin­toi­hin­sa.

Lu­ki­on aloit­ta­vat opis­ke­li­jat saa­vat en­sim­mäi­sen jak­son luku­jär­jes­tyk­sen val­mii­na, ja te­ke­vät en­sim­mäi­sen vuo­den va­lin­tan­sa syk­syl­lä kou­lun alet­tua. Va­lin­nois­ta muo­dos­tuu kun­kin jak­son luku­jär­jes­tys. En­sim­mäi­sen lu­ki­o­vuo­den ai­ka­na opin­nois­ta suu­rin osa on pa­kol­li­sia opin­to­jak­so­ja, joi­ta opis­kel­laan yh­des­sä oman ryh­män kans­sa.  Oman luku­jär­jes­tyk­se­si näet Wil­mas­sa. Käyt­tä­jä­tun­nus säi­lyy sa­ma­na Kuo­pi­on pe­rus­kou­luis­ta tu­le­vil­la, ja muut saa­vat sen info­kir­jeen mu­ka­na ke­säl­lä. Voit muut­taa valin­to­ja voi muut­taa luku­vuo­den ai­ka­na yh­des­sä opon kans­sa. Muu­tok­set tu­le­van jak­son va­lin­toi­hin on teh­tä­vä en­nen päät­tö­vii­kon al­kua. Seu­raa­van luku­vuo­den opin­to­jak­soil­le il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta ke­vät­luku­kau­del­la.

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022