Yleistä lukio-opinnoista

Oppi­vel­vol­li­suus laa­je­ni elo­kuus­ta 2021 al­ka­en ja toi­ses­ta as­tees­ta tuli mak­su­ton. Sa­mal­la kai­kis­sa lu­ki­ois­sa otet­tiin käyt­töön uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma.

Uu­des­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa ta­voit­tee­na on laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen, ja ope­tus­suun­ni­tel­man kuu­den ta­voit­teen tu­lee nä­kyä kai­kis­sa oppi­ai­neis­sa. Lu­ki­o­lai­seen it­seen­sä liit­ty­vät 1) hy­vin­voin­ti, 2) vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot sekä 3) kas­va­mi­nen tut­ki­vak­si ja luo­vak­si toi­mi­jak­si. Kol­mes­sa muus­sa ta­voit­tees­sa pai­no­te­taan 4) yh­teis­kun­nal­lis­ta ak­tii­vi­suut­ta, 5) ym­pä­ris­töä ja etiik­kaa sekä 6) maa­il­man­kan­sa­lai­suut­ta.

Jo­kai­sel­le lu­ki­o­lai­sel­le teh­dään aluk­si hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­suun­ni­tel­ma, jos­sa ei lis­ta­ta pel­käs­tään suo­ri­tuk­sia vaan poh­di­taan myös tuen tar­vet­ta sekä ta­voit­tei­ta tu­le­vas­sa elä­mäs­sä lu­ki­on jäl­keen. Suun­ni­tel­maa päi­vi­te­tään mo­neen ker­taan lu­ki­on ai­ka­na ryh­män­oh­jaa­jan ja opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Uut­ta on myös se, että kurs­sien si­jaan ale­taan pu­hua opin­to­pis­teis­tä ja opin­to­jak­sois­ta. Ero on sii­nä, että opin­to­jak­so voi koos­tua yh­den tai use­am­man oppi­ai­neen si­säl­löis­tä. Nil­si­än ja Juan­kos­ken lu­ki­ois­sa aloi­te­taan lu­kio-opin­not Minä lu­ki­o­lai­se­na -tee­ma­jak­sol­la, jos­sa yh­dis­ty­vät mm. psy­ko­lo­gia, äi­din­kie­li ja opin­to-oh­jaus.

Uut­ta on myös lu­ki­on mak­sut­to­muus oppi­vel­vol­li­sil­le. Oi­keus mak­sut­to­miin mat­koi­hin ja oppi­ma­te­ri­aa­lei­hin päät­tyy sen vuo­den lo­pus­sa, kun täyt­tää 20 vuot­ta tai yli­op­pi­las­tut­kin­to on suo­ri­tet­tu. Oppi­ma­te­ri­aa­lien han­kin­ta on kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jän vas­tuul­la; oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ovat mm. tie­to­kone, ei kui­ten­kaan pai­no­tet­tu­jen kou­lu­tus­oh­jel­mien vä­li­neet. Jat­kos­sa­kin voi­daan pe­riä koh­tuul­li­sia mak­su­ja va­paa­eh­toi­sis­ta opin­to­ret­kis­tä, vie­rai­luis­ta ja ta­pah­tu­mis­ta. Kou­lu­mat­ko­jen mak­sut­to­muus ra­jau­tuu yli 7 kilo­met­rin kou­lu­mat­koi­hin. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä ei jat­kos­sa­kaan ole vel­vol­li­nen jär­jes­tä­mään lu­ki­o­lai­sel­le kou­lu­kul­je­tus­ta.

Opin­to-opas 2023 - 202425.5.2022